Trợ giúp

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về các lệnh và tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong cuộc trò chuyện.

/find

Sử dụng lệnh này, theo sau là một số từ khóa để tìm tin nhắn trong phòng hiện tại hoặc trong cuộc trò chuyện riêng tư hiện tại. Để quay lại tin nhắn hiện tại, hãy sử dụng lệnh không có từ khóa.

/giphy

Sử dụng lệnh này, theo sau là một từ khóa (tùy chọn) để đăng ảnh GIF động ngẫu nhiên từ giphy.com

/help

Sử dụng lệnh này để hiển thị trợ giúp.

/leave

Sử dụng lệnh này, theo sau là một thông báo (tùy chọn) để rời khỏi phòng hiện tại.

/me

Sử dụng lệnh này, theo sau là một tin nhắn ngắn, để hiển thị tin nhắn đó ở người thứ ba.

/nick

Use this command to set a guest nickname.

/roll

Sử dụng lệnh này để tung một xúc xắc. Bạn có thể chọn số lượng xúc xắc để tung và số mặt của một xúc xắc bằng cách thêm (n)d(n) trong đó n đầu tiên là số mặt xúc xắc và n thứ hai là số mặt. Bạn cũng có thể chỉ định các bổ ngữ: +n -y