buzz1020's latest activity

  • buzz1020
    buzz1020 đã đăng chủ đề mới.
    Cũng hơn 1 năm mới ghé lại diễn đàn, thấy có nhiều sự đổi mới ghê nên đánh liều thử xin điệp vụ xem bác Sáu có còn nhớ tới mình không...