nhimxu

Giới tính
Nam

Chữ ký

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Họa chăng chừa rượu với chừa trà !!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Mở ảnh nền